Uslovi i pravila korišćenja

Sajt „LOVAČKA Oprema“ preduzeća „Magnum“ d.o.o.“ je kompletno posvećen Vašem potpunom zadovoljstvu. Ako imate bilo kakvih pitanja, sugestija ili komentara, molimo Vas kontaktirajte nas.

Obavljanje kupovine

Obavljanje kupovine ne može da bude lakše. Samo pretražite naš katalog, zatim kliknite na bilo koji proizvod koji želite da kupite i dodajte ga u korpu klikom na dugme „DODAJ U KORPU„. Nakon što ste završili selekciju proizvoda, kliknite na dugme „NARUČI“ i bićete pitani za par detalja koji nama trebaju kako bismo zadovoljili uslove vaše narudžbe. Sve narudžbe zavise od stanja na zalihama i redovno (sedmično) se ažuriraju. U retkim situacijama ćemo morati otkazati vaše porudžbine ako na zalihama nema traženih proizvoda.


Raspored slanja

Srbija – Ukoliko je naručivanje izvršeno do 12h radnim danom, pošiljka se šalje isti dan i biće isporučena odmah sutradan. Sve narudžbe koje se izvrše posle 12h radnim danom šalju se narednog radnog dana. Sve narudžbe koje primimo u petak posle 09h i tokom vikenda biće poslate u naredni ponedeljak. Vreme dostave od momenta slanja je 24h, tj. sutradan.

Ograničenja prilikom naručivanja i isporuke

Market Lovačka oprema ne vrši isporuku licima mladjim od 18 godina, niti vrši isporuku oružja, municije i pirotehničkih sredstava. 


Porudžbe na čekanju
Ako Vaš proizvod nemamo na zalihama, a ipak se odlučite na kupovinu, po Vašoj želji, sačuvaćemo narudžbu kako bismo što pre nabavili traženi proizvod i isporučili ga.


Naplata taksi
Sve cene su sa već obračunatim PDV-om (PDV 20%) i ne postoje nikakve dodatne takse koje se obračunavaju. Cene koje vidite na našim stranicama su konačne!

Odgovornost za nesaobraznost

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i za nepravilnu montažu robe koja je posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne montaže.
Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.
Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili isključena suprotno odredbama  zakona.
Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:
1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti robe.
Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, ni u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, to jest ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.
Nesrazmerno opterećenje za prodavca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.
Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazna ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.
Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Rokovi i teret dokazivanja

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi prodavac.

Saobraznost i garancija

Davalac garancije je prodavac, bilo da se radi o proizvodjaču, uvozniku, trgovcu na veliko ili trgovcu na malo, koji preuzima obaveze prema potrošaču po osnovu date garancije.

Prodavac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ugovor o prodaji je svaki ugovor kojim prodavac prenosi ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluga.
Prodavac je dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Prodavac je dužan da kupcu preda robu u količini i kvalitetu koji su ugovoreni.
Prodavac odgovara za nesaobraznost koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao. Prelazak rizika je trenutak predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik.

„Saobraznost“ znači da je prodavac dužan da potrošaču isporuči robu koja:

-ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
-odgovara opisu koji je dao prodavac
-da ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
-po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe.

Ukoliko roba ne ispunjava bilo koji od navedenih četiri uslova onda je nesaobrazna ugovoru.

Ako postoji nesaobraznost robe, u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na kupca, kupac ima pravo da bira izmedju zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Prodavac snosi sve troškove koji su neophodni da bi se roba opravila ili zamenila – npr. rad, materijal, preuzimanje i isporuku robe i ne može isključiti ovu odgovornost, niti zahtevati od potrošača da robu sam nosi u servis. Potrošač može da nesaobraznu robu pošalje City-express-om o trošku trgovca.

Svaka opravka ili zamena mora se izvršiti u roku garancije, bez naknade i bez značajnijih neugodnosti za potrošača. Primeren rok zavisi od prirode robe i nesaobraznosti (ne iznosi 45 dana za svu robu) a pitanje je pravnog standarda i dobrih poslovnih običaja. Ako do otklanjanja nesaobraznosti opravkom ili zamenom ne dođe u primerenom roku potrošač ima pravo da zahteva sniženje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Povrat novca
Pri povratu novca, novac možemo vraćati uplatom na tekući račun kupca (ukoliko je placanje izvrseno virmanski ili prilikom isporuke). Molimo vas da nam dozvolite 1-2 naplatna ciklusa da se povraćen novac pojavi na vašem računu.

Uslovi korišćenja

Na osnovu odredbe čl.12. i čl.26 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 88/2021) Magnum export-import d.o.o. Jagodina, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.lovackaoprema.co.rs obaveštava:

1. Da se prodaja robe putem internet sajta www.lovackaoprema.co.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti Magnum export-import d.o.o, Jagodina – Žanova S-6, matični broj 07572506, telefon 035/243-850.

2. Da sva roba koja se prodaje putem internet sajta www.lovackaoprema.co.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom, a kako je to definisano u pripadajućoj Deklaraciji, odnosno u Deklaraciji i u Uputstvu za upotrebu (kod tehničke robe).

3. Da u slučaju kupovine tehničke robe, podatke o dostupnosti rezervnih delova, potrošnog materijala, priključnih aparata i sličnih delova, odnosno podatke o mogućnosti održavanja i opravke kupljenog proizvoda posle prestanka perioda u kojem postoji odgovornost trgovca za nesaobraznost ugovoru ili posle prestanka proizvodnje ili uvoza ove robe, potrošač može dobiti u ovlašenim servisima.

4. Da se u slučaju kupovine tehničke robe, sa podacima o ovlašćenim servisima za održavanje i opravku kupljene robe, potrošač može upoznati ovde ukoliko spisak ovlašćenih servisa ne predstavlja sastavni deo dokumentacije koja se potrošaču uručuje prilikom kupovine.

5. Da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.lovackaoprema.co.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili uplatom na žiro račun 170-30057898000-78.

6. Da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster PORUČI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

7. Da se mogućnost kupovine robe uz korišćenje pogodnosti prodajnih podsticaja, obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.lovackaoprema.co.rs, u kojima su definisani vrsta prodajnog podsticaja, kategorija potrošača i vrsta robe na koje se prodajni podsticaj odnosi, period važenja podsticaja, kao i svi eventualni posebni uslovi vezani za ostvarivanje prava na prodajni podsticaj.

8. Da MAGNUM d.o.o. Jagodina, kao registrovani trgovac, odgovora za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, u kom vremenskom periodu potrošač može izjaviti reklamaciju na kupljenu robu.

9. Da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom, odnosno Deklaracijom i Uputstvom za upotrebu (kod tehničke robe).

10. Da u slučaju kupovine tehničke robe koja se prodaje uz garanciju, reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu garancije potrošač u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača može izjaviti MAGNUM d.o.o. Jagodina, a nakon tog perioda reklamacija se izjavljuje davaocu garancije ukoliko MAGNUM d.o.o. Jagodina nije davalac garancije.

11. Da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice.

12. Da potrošač reklamaciju može podneti tako što reklamiranu robu zajedno sa obrascem Zahtev za reklamaciju  može odneti u najbliži maloprodajni objekat MAGNUM d.o.o. u toku radnog vremena objekta ili istu može poslati na adresu MAGNUM d.o.o(sa naznakom za web shop), Žanova S-6, 35000 Jagodina.

13. Da za sve porudžbine vrednosti manje od 8.000,00 dinara potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke plati iznos od 450,00 din sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost veća od 8.000,00 dinara isporuka je besplatna.

14. Da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis – Pravo na odustajanje.

15. Da postoji mogućnost vansudskog rešavanja potrošačkog spora pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koja se nalaze na listi koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije, te da je MAGNUM  d.o.o. Jagodina, kao registrovani trgovac, u obavezi da u ovom postupku učestvuje.

Davalac garancije i garantni list

Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.
Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o:
1) pravima koja potrošač ima na osnovu ovog zakona i o tome da garancija ne isključuje i ne utiče na prava potrošača koja proizlaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru;
2) nazivu i adresi davaoca garancije;
3) nazivu i adresi prodavca, ako on nije istovremeno i davalac garancije;
4) datumu predaje robe potrošaču;
5) podatke kojima se identifikuje roba (model, tip, serijski broj i sl.);
6) sadržini garancije, uslovima i postupku ostvarivanja prava iz garancije;
7) trajanju garantnog roka i prostornom važenju garancije.
Trgovac je dužan da za datu garanciju sačini garantni list, po pravilu u pisanom obliku, na papiru.
Trgovac je dužan da potrošaču preda garantni list ukoliko se roba prodaje sa garancijom.
Garantni list se može izdati i u elektronskom obliku ili na drugom trajnom nosaču zapisa koji je dostupan potrošaču, ukoliko se potrošač saglasi.
Teret dokazivanja da je garantni list predat potrošaču je na trgovcu.
Na punovažnost garancije ne utiče povreda obaveze davaoca garancije, i potrošač može da zahteva da se garancija ispuni u skladu sa datom izjavom.
Garancija ne isključuje i ne utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije.
Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju.
Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).
Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, prodavac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, kao i da učestvuje u istom.
Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Prodavac može na licu mesta rešiti usmeno izjavljenu reklamaciju u skladu sa Zakonom.

Kupac izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:
1. lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata. U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju
2. pozivanjem broja: 035/243-850.
3. slanjem e-mail-a na mail: lovackaoprema.online@gmail.com
4. Slanjem putem pošte ili kurirske službe City-Express o trošku Magnum-a doo

Obaveza kupca jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Kupac nije u obavezi da čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Pravo na reklamaciju od strane Magnum DOO, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja  i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu.

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021)  kupovina preko naše prodajne internet stranice www.magnumserbia.rs ili pozivom na 035/8233850 smatra prodajom na daljinu.

Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Tom prilikom kupac šalje robu prodavcu City-express-om, o svom trošku ili o trošku prodavca gde će mu u tom slučaju iznos poštarine biti naplaćen kroz umanjenje sredstava koje prodavac vraća kupcu za proizvod.
U slučaju da se roba ne može vratiti kurirskom službom zbog ograničenja u težini i gabaritu, kupac sam snosi troškove dostave iste do sedišta prodavca.

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni.

Prodavac izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Neispravna roba

MAGNUM d.o.o. poštuje prava svojih kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021)). Ukoliko je roba u garanciji, molimo da prvo proverite servisnu mrežu proizvođača. Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, slobodno nas kontaktirajte, i dobićete konkretna uputstva kako da ostvarite reklamaciju. Naravno, molimo da čuvate originalna pakovanja.
 

Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu. Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko uočite takvo oštećenje:
– Nemojte potpisati prijem pošiljke
– Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke
– Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod
– Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu, obavezno sačuvajte originalnu ambalažu, u kojoj vam je pošiljka isporučena
– Molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod i sliku pošaljete na magnumprodaja@gmail.com

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 

Zamena veličine, boje, i sl. 

Ukoliko se radi o odevnim predmetima, moguća je zamena za veći / manji broj, ili za drugu boju.
Postupak je sledeći:
– Pošaljite nam proizvod nazad
– Kada primimo vraćeni artikal, šalje